Kategorie

GWARANCJA I REKLAMACJE

Sprzedawane przez nas produkty posiadają gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski.

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

1) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

2) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

Okres gwarancji poszczególnych produktów podany jest na karcie produktu w części "Zawartość zestawu sprzedażowego". Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Gwarancji nie podlegają:

a/ uszkodzenia mechaniczne produktu,

b/ uszkodzenia powstałe w transporcie,

c/ zniszczenia powstałe z winy użytkownika,

d/ wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem bądź informacjami zawartymi w instrukcji obsługi,

e/ próby naprawy lub modyfikacji przeprowadzone na własną rękę przez nabywcę lub nieuprawniony serwis.

Warunki przekazania produktów w ramach gwarancji do punktów serwisowych producenta określane są w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych oraz infoliniach producentów.

Jeżeli producent nie ma punktów serwisowych na terenie Polski to reklamowany produkt można dostarczyć do firmy Haalo.pl, która przekaże produkt do autoryzowanego serwisu producenta. Firma Haalo.pl nie jest gwarantem, dlatego nie może wpłynąć na szybkość realizacji naprawy gwarancyjnej.

W przypadku realizowania naprawy gwarancyjnej przy pomocy odesłania towaru do firmy Haalo.pl klient jest zobowiązany:

a/ wypełnić w całości oraz własnoręcznie podpisać formularz reklamacyjny,

     Pobierz formularz: Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji.

b/ dołączyć do produktu dowód zakupu wydany przez firmę Haalo.pl (oryginalny paragon fiskalny lub kserokopię faktury VAT),

c/ dołączyć do produktu oryginalną kartę gwarancyjną wydaną przez producenta (na drobne produkty, ładowarki, baterie, futerały, itp. karty gwarancyjne nie są wystawiane przez producentów),

d/ całość (reklamowany produkt, wypełniony formularz, dowód zakupu, kartę gwarancyjną należy dostarczyć do siedziby firmy Haalo.pl w Szczecinie, ul. Krzywoustego 22. Odsyłając do nas reklamowany towar klient jest zobowiązany właściwie go spakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający.

w/w całość; reklamowany produkt, wypełniony formularz, dowód zakupu, kartę gwarancyjną należy dostarczyć na własny koszt do siedziby firmy Haalo.pl w Szczecinie.

UWAGA.

W przypadku braku choćby jednego z w/w dokumentów, realizacja Państwa reklamacji zostanie wstrzymana, aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

Firma Haalo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych umieszczonych na urządzeniach oddanych do naprawy gwarancyjnej. Istnieje możliwość archiwizacji tych danych lub próby ich odzyskania w ramach usługi płatnej. Należy jednak zgłosić to w momencie przekazania produktu do firmy Haalo.pl

Sprawdź koszt archiwizacji i odzyskiwania danych.

Przesyłkę klient wysyła do firmy Haalo.pl na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

W przypadku przesłania do firmy Haalo.pl towaru, który nie podlega gwarancji, z tytułu uszkodzeń lub innych wad spowodowanych przez użytkownika, zostanie on odesłany klientowi na jego koszt.

Czas rozpatrywania reklamacji zależy wyłącznie od producenta i jego punktu serwisowego, szczegóły gwarancji dla poszczególnych produktów dostępne są w kartach gwarancyjnych, stronach internetowych bądź infoliniach producentów. Firma Haalo.pl nie dokonuje napraw gwarancyjnych na własną rękę, lecz przekazuje je gwarantowi (producent lub dystrybutor). Jeżeli serwis gwarancyjny producenta stwierdzi, iż usterka nie powstała z winy użytkownika i nie jest możliwe jej usunięcie to nastąpi wymiana towaru na nowy. Jeśli wymiana nie jest możliwa klient otrzyma zwrot pieniędzy na konto bankowe w czasie do 14 dni od otrzymania ekspertyzy od serwisu producenta.

Rękojmia za wady

Reklamacja w tym trybie skierowana jest do Haalo.pl. jako sprzedawcy. Tryb ten jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych oraz (w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.) także dla konsumentów. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to kupujący korzystający z tego trybu może: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w konsekwencji żądać zwrotu gotówki.

Jeżeli kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, to sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeśli kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny.

Sprzedawcy przysługuje prawo zwrócenia się do rzeczoznawcy o zbadanie przedmiotu reklamacji w celu ustalenia, czy towar rzeczywiście jest wadliwy, przez co ten tryb reklamacji może być czasochłonny. Czas powiadomienia konsumenta przez sprzedawcę o swoim stanowisku odnośnie żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny w wypadku rękojmi za wady wynosi 14 dni.


góra